Salı
Sağanak Yağışlı
6°C | 9°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
6°C | 8°C
Perşembe
Çok Bulutlu
6°C | 10°C

Zabıta İş Yeri Açma

Zabıta İş Yeri Açma

Yönetmelik, 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 04.07.1934 tarihli 2559 sayılı Polis ve Selahiyet Kanunu, 14.06.1989 tarih ve 3572 sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Dair Kanun Hükmünden Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12.04.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılılarak hazırlanmıştır.

İşyeri ve işletme açmak isteyen kişiler; istenen gerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte ruhsat müracaatında bulunduktan sonra, aynı iş günü içerisinde ruhsatı verilir.(Sıhhi Müesseseler) İşyeri komisyonca yerinde tetkik edilerek, yönetmelikteki kriterlere uygunluğunun tespiti halinde ruhsat müktesep hak sayılır.

Ruhsat Komisyonunda; Müdürlüğümüzden yetkili bir eleman, Sağlık İşleri Müdürlüğünden bir doktor, İmar İşleri Müdürlüğünden bir teknik eleman, Zabıta Müdürlüğünden bir Zabıta Memuru görev yapmaktadır..

Yetkili idareden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz..

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3 ana gruba ayrılmıştır. .

Sıhhi Müesseseler .

Gayri Sıhhi Müesseseler.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri .

Sıhhi Müesseseler.

Sıhhi Müesseseler: Gayri Sıhhi Müessesler dışında kalan her tür işyeri. Sıhhi müesseseler şu ana başlıklar altında toplanmaktadır..

1- Et ve Balık Ürünleri satıldığı yerler..

2- Bakkal, market, şarküteri, kuruyemiş, büfe, manav, kantin ve ekmek satış yeri..

3- lokanta, ayakta yemek yenilen yerler kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerleri. .

4- Pastaneler..

5- Berber ve kuaförler. .

6- Taksi durağı, yazıhanesi kapalı açık otoparklar ve oto galeriler..

7- Büro vb. işyerleri

8-Mağazalar ve her türlü satış yerleri.

İtfaiye Raporu 50 m2’nin altında kalan bakkal, şarküteri, tekel bayii, gibi işyerlerinden istenmemekte, ancak market, süpermarket, servisli büfe, lokanta kafeterya, otogalerileri, otopark, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vb. gibi işyerlerinden kesin istenmektedir.) Ruhsat almak isteyen Sıhhi müesseseler için hazırlanması gereken evraklar. .

Başvuru formu ile birlikte .

Tapu- iskan (tapunun aslı veya noter tasdikli) .

Kira kontratı (noter tasdikli veya aslı) .

Vergi levhası .

İtfaiye raporu .

İkametgah- Nüfus cüzdanı sureti .

Oda Kayıt Belgesi.

Ç.T.V makbuzu .

ŞAHIS İSE; .

2 adet fotoğraf .

ŞİRKET İSE; .

Şirket Sözleşmesi, .

Sicil Gazetesi .

Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi .

Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdan sureti.

Vekaletname .

NOT: Yönetmelik gereği tapu ve yapı kullanma izin belgesinde daire gözüken işyeri için tüm kat maliklerinden noter tasdikli muvafakatname getirilmesi gerekmektedir. .

Market, süpermarket, kasap ve fast food şeklindeki soğukhava deposu bulunan büyük işyerlerinden ( Mc.Donalds, Pizza Hut vb. ) makine elektrik yerleşim projesi istenmektedir. Bu evraklarla birlikte Müdürlüğümüze ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinden işyeri açma harcı, komisyon ücreti, ruhsat ücreti, itfaiye ücreti tahakkuk ettirilir ve ruhsatı düzenlenir. 1 ay içerisinde ilgili işyerine komisyon denetime gider, her hangi bir eksikliği var ise ek süre verilir. Eksiklik devam ettiği takdirde ruhsat tek taraflı iptal edilir. .

2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan hususların tespiti halinde belirtilen işyerleri otuz günü geçmemek üzere, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından geçici süreyle faaliyetten men edilir. Faaliyetten men’e ilişkin onay uygulanmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare en geç üç işgünü gün içinde faaliyetten men’e ilişkin kararı işyerini mühürlemek suretiyle uygulayarak buna ilişkin tutanağın bir suretini ilgili mülki makama gönderir..

2559 sayılı Kanunun 6 maddesinde belirtilen hususların tespiti halinde, yetkili idare tarafından mezkur maddede belirtilen usule göre idari para cezası uygulanır..

Devir için istenen evraklar;

Noterden devir sözleşmesi

Eski ruhsatın aslı

Kira kontratı veya tapu ( aslı veya noter tasdikli )

Vergi levhası

Oda Kayıt Belgesi

İkametgah, nüfus cüzdan sureti

Şahıs İse 2 adet fotoğraf

Şirket ise sicil gazetesi

Gayri Sıhhi Müesseseler;

Gayri Sıhhi Müesseseler: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler. Gayri sıhhi müesseseler şu ana başlıklar altında toplanmaktadır.

1. Enerji sanayi

2. Metalurji ve kimya sanayi

3. Maden sanayi

4. Kimya sanayi

5. Petrol kimya sanayi

6. Gıda maddeleri, içkiler, yemler ve tarımsal ürünler üreten yerler

7. Atık Maddelerin değerlendirmesi ve ortadan kaldırılması ile ilgili sanayi

8. Tekstil sanayi

9. İmalathane, Depo ve Tamir Atölyeleri

Gayri sıhhi işyerleri ruhsat almak için hazırlamaları gereken evraklar;

Başvuru formu,

Tapu – İskan (tapunun aslı veya noter tasdikli) Kira kontratı ( noter tasdikli veya aslı )

Vergi levhası

İtfaiye raporu

Oda Kayıt Belgesi

Makina yerleşim projesi (3 adet)

Tüm kat maliklerinden muvafakatname (noterden)

İkametgah – Nufuz cüzdan sureti

Ç.T.V. Makbuzu

İşyerinin adresi açık gösterir kroki

Şahıs ise;

2 adet fotoğraf

Şirket ise;

Sicil gazetesi,

İmza sirküleri,

Not: Gayri sıhhi müesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alırken, bütün işyerlerinden itfaiye raporu istenmektedir.

Gayri Sıhhi İşyeri Açma Ruhsat almak için müracaat ederken tüm kat maliklerinden müvafakatname veya apartman karar defterine alınan kararın noter tasdikli fotokopisi getirilmesi gerekmektedir. (Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri)

İşyeri Açma İzin Belgesin de ise tapuda mesken olarak gözüken işyerleri tüm kat maliklerinden noter tasdikli muvafakatname getirmeleri gerekmektedir.

ÇALIŞMA İZNİ ve GIDA SİCİL İŞLEMLERİ

22.08.2005 tarih 2005-84 sayılı İçişleri Bakanlığı ( Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ) Genelgesine göre çalışma izni ve gıda sicili verilme yetkisi belediyelere verilmiştir.

Gıda ve Gıda ile temas eden ve malzemeleri üreten işyeri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamaz.

Çalışma ve Gıda Sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar.

Dilekçe

Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi

Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticari Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası

Mesül Müdür Sözleşmesi

Ürün ve Ürünlerin Listesi

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı veya Noter onaylı nüshası

Kapasite raporu

Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge, ( Meslek odası olmayandan istenmeyecek)

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri;

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna, ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler.

Umuma açık eğlence yerleri şu ana başlık altında toplanmaktadır;

Kahvehane, kır kahvesi, oyun salonu, internet salonu,çay bahçesi, çay ocağı ve benzeri işyerleri.

Gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu ve benzeri eğlence yerleri.

Tiyatro, sinema, düğün salonları, sirk, lunapark ve gösteri merkezleri.

Otel ve pansiyonlar.

Hamam, sauna ve benzeri yerler.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeleri için ruhsat almak için hazırlanması gereken evraklar;

• Başvuru formu ile birlikte

• Tapu- iskan (Tapu’nun aslı veya noter tasdiklisi)

• Kira kontratı (Noter tasdikli veya aslı)

Vergi levhası

İtfaiye raporu

Kat Maliklerinden Noter Onaylı Muvafakatname

İkametgah ve Nüfuz cüzdan sureti

Oda Kayıt Belgesi

savcılıktan temiz kağıdı

Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi hekimden sağlık raporu

Şirketler için;

Sicil gazetesi

İmza sirküleri

Ticaret odası kaydı

Mesul müdür: Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir.Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilir.

Mesul müdürlük için istenilen belgeler;

Dilekçe

Savcılıktan temiz kağıdı

Ruhsat fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

İkametgah senedi

2 adet fotoğraf

Sağlık raporu

Copyrigt © 2016 Lapseki Belediyesi Resmi İnternet Sitesi ®